Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na pracownika socjalnego

Utworzono dnia 11.02.2021
Czcionka:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

 

JEDNOSTKA ZAMIERZAJĄCA ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu

 

ADRES JEDNOSTKI ZAMIERZAJĄCEJ ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu ul. Krakowska 6 28-330 Wodzisław

 

STANOWISKO, NA KTÓRE DOKONYWANY JEST NABÓR NA ZASTĘPSTWO:

Pracownik socjalny

 

WYMIAR CZASU PRACY:

1 etat

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu

Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i 40 godzin na tydzień.

FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę na zastępstwo

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ) tj. spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

  1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

  2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

  3. ukończenie do dnia 31.12.2013 roku studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika,

 • pedagogika specjalna,

 • politologia,

 • polityka społeczna,

 • psychologia,

 • socjologia,

 • nauki o rodzinie.

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 4. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.

 2. Umiejętność pracy z komputerem.

 3. Znajomość programu POMOST.

 4. Prawo jazdy kategorii B.

 5. Umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem.

 6. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.

 7. Umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 2. Praca socjalna.

 3. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 4. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej.

 5. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
  i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

 8. Inne zadania zlecone przez Kierownika OPS, niewymienione powyżej a związane bezpośrednio z pracą socjalną.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV podpisany własnoręcznie.

 2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1) – w celach rekrutacyjnych”

 1. Kwestionariusz osobowy podpisany własnoręcznie.

 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy).

 4. Kopie świadectw pracy.

 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 8. Klauzula RODO


 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

19 luty 2021 r., do godziny 1300.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28 - 330 Wodzisław, pokój numer 18 (sekretariat).

W przypadku nadania aplikacji pocztą, należy ją kierować na adres: Urząd Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław z dopiskiem "Nabór na zastępstwo na stanowisku pracy pracownik socjalny".

 

Aplikacje wysyłane pocztą, które doręczone zostaną do Urzędu Gminy Wodzisław po terminie wskazanym w punkcie powyższym, nie będą brane pod uwagę przy naborze (liczy się data doręczenia przesyłki do siedziby Urzędu, a nie data nadania przesyłki pocztowej w placówce pocztowej).

 

Aplikacje złożone w Urzędzie Gminy Wodzisław osobiście po terminie określonym w punkcie powyższym, nie będą przyjmowane. Aplikacje doręczone do siedziby Urzędu za pośrednictwem poczty po terminie określonym w punkcie powyższym, bez otwierania, zostaną zwrócone nadawcy.

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty aplikacyjne składane przez kandydata winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na zastępstwo na stanowisku pracy pracownik socjalny".

Nie dopuszcza się składania aplikacji drogą elektroniczną.

 

TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie aplikacji nastąpi 19 lutego 2021 roku. po godz. 1300

 

INFORMACJA O WYBORZE APLIKACJI

Po otwarciu aplikacji nastąpi ich weryfikacja pod względem formalnym, która zakończy się dopuszczeniem bądź odmową dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej (etap I); Odmowa dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej następuje, gdy aplikacja nie spełnia wymogów formalnych.

Informacja o osobach, które zostały dopuszczone do etapu ustnego (rozmowa kwalifikacyjna) zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wodzislaw.biuletyn.net, www.ugwodzislaw.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wodzisław.

 

Etap ustny naboru (rozmowa kwalifikacyjna) ma na celu bezpośredni kontakt z kandydatem
i weryfikację informacji zawartych w aplikacji oraz wyłonienie najlepszych kandydatów, spośród których zostanie wyłoniona osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.wodzislaw.biuletyn.net, www.ugwodzislaw.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

UWAGI DODATKOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega możliwość odstąpienia od zatrudnienia pracownika na stanowisku pracownika socjalnego bądź rezygnacji z dalszego prowadzenia procedury naboru na każdym etapie procedury naboru - bez podawania przyczyny.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w procedurze naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych założonych po podpisaniu umowy o pracę. Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy zakwalifikowali się do etapu ustnego będą przechowywane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu.

 

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Katarzyna Kruk – Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, tel.: 413806117.

 


 

Wodzisław, 11.02.2021r.                                                                                              Zastępca Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Kruk


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na pracownika socjalnego

Utworzono dnia 11.02.2021, 16:26

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na pracownika socjalnego

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny